бжьэцы


бжьэцы(бжьэцыр, бжьэцхэр)

рой пчел одного улья
Бжьэ пчIыгъэу бжьэмэтэ шъхьаф дэгъэхьагъэр
Бжьэц къыритыгъ
Матэм бжьэц фыдигъэхьагъ
Бжьэцым къуанцэкIэ хэуагъэм фэд гущ.

Толковый словарь адыгейского языка. - Майкоп, издание второе, переработанное. . . 2006.